Znaczną część spraw sądowych, jakie przyjmują adwokaci, są uwarunkowane kwestiami rodzinnymi. I nie chodzi wyłącznie o rozwody czy separacje, ale również postępowania związane z uregulowaniem różnorodnych spraw na rzecz dziecka, z jakimi mamy do czynienia podczas rozłąki rodziców. Chcąc zatem założyć sprawę o alimenty w Wyszkowie, warto poznać wszystkie szczegóły związane z problematyką ich dochodzenia.

Sąd reguluje obowiązki alimentacyjne

alimenty Wyszków

Optymalnie byłoby, gdyby rodzice we własnym zakresie dogadali się, co do spraw finansowych związanych z utrzymaniem dziecka. Rzeczywistość jednak jest zgoła inna, o czym zresztą mówi rosnąca ilość pozwów alimentacyjnych, jakie każdego dnia trafiają do sądowych biur podawczych. Tylko sąd rodzinny może w takich sytuacjach rozstrzygnąć obowiązek łożenia na małoletniego. Właściwość miejscową określa się na podstawie miejsca zamieszkania dziecka. Dla określenia alimentów w Wyszkowie, sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy w Wyszkowie. Wniesienie pozwu, zarówno o ustalenie wysokości, jak i podwyższenie jest zwolnione z opłat sądowych.

Co musi zawierać pozew?

Pozew składany jest w dwóch egzemplarzach. Należy do nich dołączyć odpis skróconego aktu urodzenia, a także materiały dowodowe w postaci kopii wydatków związanych na utrzymanie małoletniego, zaświadczeń o zarobkach, pobieranych zasiłkach czy otrzymywanych świadczeniach. Dodatkowo, w pozwie można wskazać imiona i nazwiska świadków wraz z ich adresem zamieszkania, które przed sądem potwierdzą o możliwościach finansowych rodziców, ich zaangażowaniu w wychowanie wraz z okolicznościami dotyczącymi kosztów utrzymania. Składając pozew o alimenty w Wyszkowie, jak i w każdym innym mieście, należy pamiętać, że to nie tylko aktualne zarobki zobowiązanego do alimentacji rodzica stanowią o ich wysokości, ale również jego możliwości majątkowe i zarobkowe. Co ważne, w treści pozwu należy umieścić wniosek o zabezpieczenie powództwa na czas trwania procesu. W rezultacie, małoletni będzie otrzymywał alimenty jeszcze przed wydaniem prawomocnego wyroku.

Jak określić wysokość alimentów?

W Wyszkowie znaleźć można wiele kancelarii prawnych, które w jasny i merytoryczny sposób pomogą w ustaleniu miesięcznych kosztów utrzymania dziecka, będących późniejszą podstawą dla sądu, co do określenia ich wysokości. W tym zakresie konieczne jest uwzględnienie informacji związanych zarówno z wyżywieniem dziecka, ale również kosztów mieszkania, edukacji, leczenia, odzieży, zabawek i rozrywek wraz z określeniem, jaką ich część powinien ponosić rodzic nie sprawujący bezpośredniej pieczy nad jego wychowaniem.